Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 2. Właścicielem strony internetowej silesiacode.com oraz administratorem danych osobowych jest Mateusz Hołownia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Silesiacode Mateusz Hołownia z siedzibą w Białymstoku (15-083), ul. Elizy Orzeszkowej 2/13, NIP: 5423159584, Regon: 365293864, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane osobowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania odpowiedzi na kontakt
 4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro@silesiacode.com
 6. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://silesiacode.com/polityka-prywatnosci/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.